VYBRANÉ REALIZACE

2009 - 2010
Rekonstrukce restaurace Stará radnice na Praze 1

2011 - 2011
Sázavská - rekonstrukce půdního prostoru – výkon TDI

2011 - 2012
Pařížská – rekonstrukce suterénních prostor – výkon TDI

2011 - 2012
Mánesova – rekonstrukce bytového domu – výkon TDI

RYCHLÝ KONTAKT

Svážná 651/5
140 00 Praha 4
Nusle
Česká republika

Mobil :
+ 420 603 471 151
E-mail:
filing/zavinac/filing.cz

FILING PORTFOLIO SLUŽEB

1. PROJEKTOVOU PŘÍPRAVU STAVEB

Zpracování projektové dokumentace dle potřeby a přání investora a to v rozsahu od studie až po prováděcí dokumentaci včetně rozpočtové části dokumentace.

A. Projektová studie

Vypracovává se v několika variantách pro určení vhodného řešení zastavění území, navrhované rekonstrukce a zástavby. Slouží jako podklad pro území řízení.

B. Projekt pro stavební povolení

Na základě výběru varianty studie je zpracován projekt pro stavební povolení a slouží pro vydání všech potřebných povolení nutných pro zahájení stavby. Současně tato dokumentace slouží pro výběrové řízení dodavatele.

C. Prováděcí dokumentace

Jedná se o realizační dokumentaci, podle níž je stavební záměr realizován dodavatelem stavby. Obsahuje vše v takovém rozsahu a hloubce, pro jednoznačné určení materiálů, postupu prací, detailů důležitých částí stavby, architektonické a statické řešení.

2. INŽENÝRSKOU ČINNOST

Zabezpečení všech potřebných dokladů nutných pro zahájení územního a stavebního řízení. Inženýrská činnost znamená projednání zpracování projektové přípravy s dotčenými orgány a organizacemi které zpracovanou dokumentaci připomínkují a schvalují.

A. Územní řízení

Územní řízení zahajuje Útvar hlavního architekta na podkladě předložené a projednané architektonické studie, která navrhuje konkrétní stavbu na konkrétním místě. V rámci posuzování architektonické studie doložené vyjádřením organizací a konkrétních účastníků územního řízení je posuzována i oprávněnost připomínek ke studii. Vydané rozhodnutí o umístění stavby je podkladem pro zpracování dokumentace pro stavební povolení.

B. Stavební povolení

Podkladem pro žádost o stavební povolení je dokumentace zpracovaná pro tyto účely. Zpracovaná dokumentace je projednávána s orgány státní správy a ostatními jichž se stavba přímo dotýká, dále je nutno projednat veškerá omezení a zábory ploch mimo plochu vlastní stavby a zajistit souhlas všech vlastníků požadovaných pro stavební účely po dobu stavby. Doklady a souhlasy účastníků stavebního řízení se předpokládají současně s dokumentací na stavení úřad. Výsledkem této činnosti je vydání stavebního povolení.

3. REALIZACE STAVEB VČETNĚ REKONSTRUKCÍ

Zajišťujeme realizaci staveb na základě zpracované dokumentace předložené investorem, či námi vypracované. Realizaci staveb včetně rekonstrukcí provádíme formou vyššího dodavatelství tzn. práce hlavní stavební výroby (zednické, betonářské, železářské, tesařské, pokrývačské, klempířské práce atd.) a práce přidružené stavební výroby (jednotlivé profese - plyn, vodovod, kanalizace, elektro, vzduchotechnika atd.),zajišťujeme z řad našich subdodavatelů ,které máme léty ověřené.

4. ŘÍZENÍ STAVEB

Koordinujeme Vaše vlastní či Vámi vybrané jednotlivé stavební činnosti a profese. V současné době patří pro soukromé investory k nejlevnějšímu způsobu realizace rodinných domů. Investor si sám na základě doporučení či osobních kontaktů vybere jednotlivé dodavatele a najme koordinátora na řízení hladkého průběhu stavby, který zajistí chybějící činnosti a stanoví optimální harmonogram prací ve vzájemné návaznosti jednotlivých činností.

5. ŘEŠENÍ INTERIÉRŮ

Na základě požadavku investora, zajišťujeme návrh a realizaci interiérů dle jeho představ a požadavků.

6. INSPEKTOR NEMOVITOSTÍ

Naším cílem je zajistit Vám plné užívání Vaší nemovitosti. V případě rekonstrukce staršího domu, prověříme možné závady a poruchy. U nových domů, bytů, provedeme kontrolu provedení a upozorníme na možné závady tak, aby došlo k jejich řešení ještě před převzetím. Zrevidujeme Vám planovanou rekonstrukci, či nabídky developerů.

www.filing.cz      ©Filling stavební firma Praha všechna práva vyhrazena 2011